Master Class - NE Championship Prelim and NH State Shoot
                     
Shooter # Last Name First Name NSCA # State Concurrent Class Shot  Broke Prelim NH
1 DEVINNE CHUCK 512035 NH VT M 100 96 HOA NH HOA
8 NEWELL TRACY 532146 NH VT M 100 95 HOARU NH HOARU
78 HESS ETHAN 622187 MA M 100 92 M1
20 DELOGE ROBERT 554555 NH M 100 90 M2 TB1 NH M1
15 RUSSO MIKE 535117 RI VT M 100 90 TB3
11 ANDERSON TODD 522126 RI M 100 90 TB2
51 MACGREGOR MAL 535804 NH SV M 100 89
28 BOOTHBY II JAMES 559287 NH SV M 100 89
29 BOOTHBY III JAMES 620256 NH M 100 88
7 NEWELL BRAD 547936 NH M 100 88
62 GOETZ MICHAEL 555026 VT M 100 86
13 MITCHELL BOB 549117 NH VT M 100 85
48 UPTON MATT 553867 NH VT M 100 77
27 LAFLAMME SYLVAIN 603899 QC M 100 75
AA Class - NE Championship Prelim and NH State Shoot
                     
Shooter # Last Name First Name NSCA # State Concurrent Class Shot  Broke Prelim NH
30 DETH ANDY 623336 VT AA 100 92 AA1
65 TROMBLEY ROBERT 513504 VT SV AA 100 89 AA2
53 WELCH GREG 500287 NH VT AA 100 88 AA1
46 MASON GARY 539470 MA SV AA 100 88
38 BARRETT BUD 543234 NH SSV AA 100 86
22 FAHEY CHRISTOPHER 618258 MA AA 100 85
16 SANTO BUD 626024 VT AA 100 85
9 LOTT TIMOTHY 554842 NH VT AA 100 84
64 SHEPHERD RONALD NH AA 100 83
61 NESKEY STANLEY 543328 NH VT AA 100 82
54 GARCIA FELIPE 501123 NH VT AA 100 80
A Class - NE Championship Prelim and NH State Shoot
                     
Shooter # Last Name First Name NSCA # State Concurrent Class Shot  Broke Prelim NH
68 DELUCA III FRANK 628828 RI SJ A 100 84 A1
23 BURKE JR DAN 543349 ME A 100 82 A2
69 LONGOLUCCO RON 603197 RI A 100 80
55 FEELEY RANDY 623734 VT VT A 100 79
56 CRAWFORD KEITH 620444 VT SV A 100 77
82 BOOTH JOHN 550445 NH A 100 73 A1
B Class - NE Championship Prelim and NH State Shoot
                     
Shooter # Last Name First Name NSCA # State Concurrent Class Shot  Broke Prelim NH
75 GARDA DENNIS 529667 NH SV B 100 87 B1 B1
31 DETH CASEY 635804 VT JR B 100 85 B2
12 GIDDINGS PETE 558145 QC SV B 100 84
74 LAWRENCE BILL 621518 NH SV B 100 82
34 HALVORSEN PAUL 607213 NH VT B 100 82
4 DIXON MICHAEL 616263 PA B 100 82
33 NEWHOUSE HOWARD 529881 NH SSV B 100 80
71 HAGWOOD GREY 557051 VT VT B 100 79
63 VANSLETTE JOHN 623735 VT B 100 79
59 HASTINGS DAVE 511298 NH SV B 100 77
32 DETH RILEY 635800 VT SJ B 100 77
67 DALPRA DAN 530532 NH SV B 100 75
39 CRAPO SHAWN 618128 NH B 100 73
C Class - NE Championship Prelim and NH State Shoot
                     
Shooter # Last Name First Name NSCA # State Concurrent Class Shot  Broke Prelim NH
14 CORNELL SETH 635116 VT SJ C 100 82 1ST
6 WHITTICOM MARK 533336 NH SV C 100 80 2ND - TB1 NH1
35 MOLLOY BRIAN 639039 NH C 100 80 TB2 NH1
42 MAGGIONCALDA DAVID 612846 NH SV C 100 78
70 HOGAN JR THOMAS 603249 RI VT C 100 78
52 KRINSKY MICHAEL 543351 NH VT C 100 78
47 HAOVANASIAN WILLIAM 606322 NH VT C 100 77
41 CHERBONNEAU MARK 643987 NH C 100 75
76 BEROUNSKY MIKE 538992 NH SV C 100 73
5 TOURIGNY ROBERT 627996 NH C 100 73
81 RESTUCCI JEREMY 524399 NH C 100 73
60 ROCHETTE THOMAS 636946 NH C 100 72
58 BATES MICHAEL 636945 NH C 100 69
66 STANLEY DON 545062 NH VT C 100 67
   
D Class - NE Championship Prelim and NH State Shoot
                     
Shooter # Last Name First Name NSCA # State Concurrent Class Shot  Broke Prelim NH
45 FOULDS SAM 645923 NH D 100 85 D1 NH1
57 BOWEN RON 578558 NH SV D 100 76 D2
49 DACKO BRETT 624557 MA D 100 75
25 FOUNTAIN DEXTER 647325 MA D 100 74
18 ISAACSON LARRY 517855 MD SSV D 100 74
3 PELOSI ROBERT 646053 VT D 100 74
10 CRANE HANK 551928 NH VT D 100 71
77 MICHNU DAVID 640862 NH SV D 100 70
17 SANTO GIANNA 641355 VT SJ D 100 65
E Class - NE Championship Prelim and NH State Shoot
                     
Shooter # Last Name First Name NSCA # State Concurrent Class Shot  Broke Prelim NH
40 RUSS GARTH 646751 NH E 100 78 E1 NH1
19 TIEDT BARRY   NH E 100 77 E2
50 DONOVAN RANDAL 639412 NH VT E 100 75
24 SYLVESTER MICHAEL 648080 NH E 100 74
43 FERNALD GARY 631828 NH VT E 100 67
36 ROULEAU SCOTT 647603 NH E 100 67
37 IVERSON GEORGE 643079 MA VT E 100 53
2 WASZKIEWICZ SARAH 272344 MA LY E 100 49
Hunter Class - NE Championship Prelim and NH State Shoot
                     
Shooter # Last Name First Name NSCA # State Concurrent Class Shot  Broke Prelim NH
73 HEATH JEFF H NH H 100 77 H1 H1
26 LAVALLEE STEPHEN H NH H 100 73 H2
21 CIELICZKA DAVID H NH H 100 71
44 WHEELER KEN H NH H 100 69
72 AUBEL JERRY H NH H 100 52
SUB Juniors - NE Championship Prelim and NH State Shoot
                     
Shooter # Last Name First Name NSCA # State Concurrent Class Shot    Prelim NH
68 DELUCA III FRANK 628828 RI SJ A 100 84 SJ1
14 CORNELL SETH 635116 VT SJ C 100 82
32 DETH RILEY 635800 VT SJ B 100 77
17 SANTO GIANNA 641355 VT SJ, LY D 100 65
Juniors - NE Championship Prelim and NH State Shoot
                     
Shooter # Last Name First Name NSCA # State Concurrent Class Shot    Prelim NH
31 DETH CASEY 635804 VT JR B 100 85 JR1
Ladies - NE Championship Prelim and NH State Shoot
                     
Shooter # Last Name First Name NSCA # State Concurrent Class Shot  Broke Prelim NH
17 SANTO GIANNA 641355 VT SJ, LY D 100 65 LY1
2 WASZKIEWICZ SARAH 272344 MA LY E 100 49
Super Senior Veteran - NE Championship Prelim and NH State Shoot
                     
Shooter # Last Name First Name NSCA # State Concurrent Class Shot  Broke Prelim NH
38 BARRETT BUD 543234 NH SSV AA 100 86 SSV1 SSV1
33 NEWHOUSE HOWARD 529881 NH SSV B 100 80
18 ISAACSON LARRY 517855 MD SSV D 100 74
Senior Veteran - NE Championship Prelim and NH State Shoot
                     
Shooter # Last Name First Name NSCA # State Concurrent Class Shot  Broke Prelim NH
51 MACGREGOR MAL 535804 NH SV M 100 89 TB1 NH1
28 BOOTHBY II JAMES 559287 NH SV M 100 89 TB2 NH1
65 TROMBLEY ROBERT 513504 VT SV AA 100 89 TB3
46 MASON GARY 539470 MA SV AA 100 88
75 GARDA DENNIS 529667 NH SV B 100 87
12 GIDDINGS PETE 558145 QC SV B 100 84
74 LAWRENCE BILL 621518 NH SV B 100 82
6 WHITTICOM MARK 533336 NH SV C 100 80
42 MAGGIONCALDA DAVID 612846 NH SV C 100 78
56 CRAWFORD KEITH 620444 VT SV A 100 77
59 HASTINGS DAVE 511298 NH SV B 100 77
57 BOWEN RON 578558 NH SV D 100 76
67 DALPRA DAN 530532 NH SV B 100 75
76 BEROUNSKY MIKE 538992 NH SV C 100 73
77 MICHNU DAVID 640862 NH SV D 100 70
Veterans - NE Championship Prelim and NH State Shoot
                     
Shooter # Last Name First Name NSCA # State Concurrent Class Shot  Broke Prelim NH
1 DEVINNE CHUCK 512035 NH VT M 100 96 VT1 VT1
8 NEWELL TRACY 532146 NH VT M 100 95
15 RUSSO MIKE 535117 RI VT M 100 90
53 WELCH GREG 500287 NH VT AA 100 88
13 MITCHELL BOB 549117 NH VT M 100 85
9 LOTT TIMOTHY 554842 NH VT AA 100 84
61 NESKEY STANLEY 543328 NH VT AA 100 82
34 HALVORSEN PAUL 607213 NH VT B 100 82
54 GARCIA FELIPE 501123 NH VT AA 100 80
55 FEELEY RANDY 623734 VT VT A 100 79
71 HAGWOOD GREY 557051 VT VT B 100 79
70 HOGAN JR THOMAS 603249 RI VT C 100 78
52 KRINSKY MICHAEL 543351 NH VT C 100 78
47 HAOVANASIAN WILLIAM 606322 NH VT C 100 77
48 UPTON MATT 553867 NH VT M 100 77
50 DONOVAN RANDAL 639412 NH VT E 100 75
10 CRANE HANK 551928 NH VT D 100 71
66 STANLEY DON 545062 NH VT C 100 67
43 FERNALD GARY 631828 NH VT E 100 67
37 IVERSON GEORGE 643079 MA VT E 100 53
20 Gauge - NE Championship Prelim and NH State Shoot
                     
Shooter # Last Name First Name NSCA # State Concurrent Class Shot  Broke Prelim NH
30 DETH ANDY 623336 VT AA 50 45 1ST
29 BOOTHBY III JAMES 620256 NH M 50 44 1ST
31 DETH CASEY 635804 VT JR B 50 42
9 LOTT TIMOTHY 554842 NH VT AA 50 41
13 MITCHELL BOB 549117 NH VT M 50 41
28 BOOTHBY II JAMES 559287 NH SV M 50 40
79 HARDING WILLIAM 627812 NY VT C 50 40
12 GIDDINGS PETE 558145 QC SV B 50 39
35 MOLLOY BRIAN 639039 NH C 50 39
53 WELCH GREG 500287 NH VT AA 50 39
55 FEELEY RANDY 623734 VT VT A 50 39
27 LAFLAMME SYLVAIN 603899 QC M 50 38
39 CRAPO SHAWN 618128 NH B 50 38
38 BARRETT BUD 543234 NH SSV AA 50 38
20 DELOGE ROBERT 554555 NH M 50 37
45 FOULDS SAM 645923 NH D 50 37
69 LONGOLUCCO RON 603197 RI A 50 37
83 ROBERGE MIKE H NH H 50 34
24 SYLVESTER MICHAEL 648080 NH E 50 33
70 HOGAN JR THOMAS 603249 RI VT C 50 33
16 SANTO BUD 626024 VT AA 50 32
40 RUSS GARTH 646751 NH E 50 31
43 FERNALD GARY 631828 NH VT E 50 28
80 HARDING ANN 635594 NY LY E 50 28
14 CORNELL SETH 635116 VT SJ C 50 27
.410 - NE Championship Prelim and NH State Shoot
                     
Shooter # Last Name First Name NSCA # State Concurrent Class Shot  Broke Prelim NH
20 DELOGE ROBERT 554555 NH M 50 40 1ST 1ST
16 SANTO BUD 626024 VT AA 50 39
30 DETH ANDY 623336 VT AA 50 39
29 BOOTHBY III JAMES 620256 NH M 50 36
32 DETH RILEY 635800 VT SJ B 50 33
14 CORNELL SETH 635116 VT SJ C 50 29
38 BARRETT BUD 543234 NH SSV AA 50 29
39 CRAPO SHAWN 618128 NH B 50 29
24 SYLVESTER MICHAEL 648080 NH E 50 28
31 DETH CASEY 635804 VT JR B 50 28
6 WHITTICOM MARK 533336 NH SV C 50 27
10 CRANE HANK 551928 NH VT D 50 25
28 Gauge - NE Championship Prelim and NH State Shoot
                     
Shooter # Last Name First Name NSCA # State Concurrent Class Shot  Broke Prelim NH
27 LAFLAMME SYLVAIN 603899 QC M 50 43 TB1
29 BOOTHBY III JAMES 620256 NH M 50 43 TB2 1ST
28 BOOTHBY II JAMES 559287 NH SV M 50 42
16 SANTO BUD 626024 VT AA 50 39
9 LOTT TIMOTHY 554842 NH VT AA 50 37
30 DETH ANDY 623336 VT AA 50 36
31 DETH CASEY 635804 VT JR B 50 35
38 BARRETT BUD 543234 NH SSV AA 50 35
24 SYLVESTER MICHAEL 648080 NH E 50 34
17 SANTO GIANNA 641355 VT SJ D 50 33
39 CRAPO SHAWN 618128 NH B 50 32
70 HOGAN JR THOMAS 603249 RI VT C 50 27
SXS - NE Championship Prelim and NH State Shoot
                     
Shooter # Last Name First Name NSCA # State Concurrent Class Shot  Broke Prelim NH
1 DEVINNE CHUCK 512035 NH VT M 50 45 1ST 1ST
51 MACGREGOR MAL 535804 NH SV M 50 40
46 MASON GARY 539470 MA SV AA 50 38
66 STANLEY DON 545062 NH VT C 50 38
23 BURKE JR DAN 543349 ME A 50 37
19 TIEDT BARRY   NH E 50 35
24 SYLVESTER MICHAEL 648080 NH E 50 34
39 CRAPO SHAWN 618128 NH B 50 33
34 HALVORSEN PAUL 607213 NH VT B 50 32
5 TOURIGNY ROBERT 627996 NH C 50 30
41 CHERBONNEAU MARK 643987 NH C 50 30
PUMP - NE Championship Prelim and NH State Shoot
                     
Shooter # Last Name First Name NSCA # State Concurrent Class Shot  Broke Prelim NH
15 RUSSO MIKE 535117 RI VT M 50 46 1ST
27 LAFLAMME SYLVAIN 603899 QC M 50 43
69 LONGOLUCCO RON 603197 RI A 50 41
48 UPTON MATT 553867 NH VT M 50 37 1ST
39 CRAPO SHAWN 618128 NH B 50 37 1ST
14 CORNELL SETH 635116 VT SJ C 50 34
68 DELUCA III FRANK 628828 RI SJ A 50 34
56 CRAWFORD KEITH 620444 VT SV A 50 33
49 DACKO BRETT 624557 MA D 50 30
22 FAHEY CHRISTOPHER 618258 MA AA 50 29
34 HALVORSEN PAUL 607213 NH VT B 50 26